Tässä selvityshankkeessa kartoitetaan Mulkuanjärven valuma-alueen tila ja siihen vaikuttavat kuormitustekijät sekä kunnostustarve ja mahdolliset kunnostustoimenpiteet.

Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen toimenpideohjelmassa vuosille 2022–2027 Mulkuanjärven ekologinen tila on luokiteltu hyväksi. Toimenpideohjelmassa on kuitenkin nostettu esille tilan heikentymisen riski. Toimenpideohjelmassa tavoitteeksi on asetettu hyvän tilan säilyttäminen, jonka ylläpitämiseksi on tarpeen kartoittaa valuma-alueen tila ja kunnostustarve. Mulkuanjärven valuma-alueelta ei ole ajankohtaista tietoa vesistöalueen tilasta.

Hankkeessa laaditaan Mulkuanjärven valuma-alueen tilaa ja kunnostustarpeita koskeva kartoitus. Kartoituksessa huomioidaan muun muassa valuma-alueen ominaispiirteet, vesistöä kuormittavat tekijät sekä muut vesistön tilaan ja tarvittavat jatkotoimenpiteet vesistöalueen tilan parantamiseksi ja hyvän ekologisen tilan säilyttämiseksi. Mahdollisilla kunnostustoimenpiteillä voidaan tulevissa hankkeissa edistää esimerkiksi virkistyskäyttöä. Selvitystyö toteutetaan ostopalveluna.

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen vesistöyksikkö on myöntänyt hankkeelle avustusta 15 000 € (POPELY/1394/2023). Hankkeen toisena rahoittajana on Siikalatvan kunta (15 000 €).

 

Toteuttaja: Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan kehittämiskeskus

Hankkeen kustannusarvio: 30 000 €

Toteutusaika: 3.5.2023 – 30.09.2024

 

Lisätietoja:

vesistökoordinaattori Juha Vierimaa

+358 50 3253993

juha.vierimaa(at)hspseutukunta.fi

www.haapavesi-siikalatva.fi