Asiakirjajulkisuuskuvaus

Tiedonhallintayksikön on tiedonhallinnasta annetun lain (906/2019) 28 §:n mukaan ylläpidettävä asiakirjajulkisuuskuvausta. Kuvauksen tarkoituksena on helpottaa tietopyynnön tekemistä kuntayhtymälle.

Jokaisella on oikeus saada tietoa julkisista asiakirjoista. Asiakirjat voivat sisältää myös salassa pidettävää tietoa, jolloin salassapidolle on aina jokin julkisuuslaista tai muusta laista tuleva peruste. Julkisten asiakirjojen lisäksi asianosaisella on oikeus saada tietoa itseään koskevista asioista.

Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan kehittämiskeskuksen tietovarannot koostuvat laajemmista tietoaineistokokonaisuuksista, joita käsitellään erilaisissa tietojärjestelmissä ja manuaalisesti. Tietovarannot koostuvat kehittämispalvelujen ja hallintopalvelujen vastuualueilta.

Kehittämispalveluissa käsitellään kehittämis- ja hanketoimintaan, yrityspalvelutoimintaan, markkinointiin ja tiedottamiseen liittyviä tietoaineistoja. Hallintopalveluissa käsitellään päätöksentekoon, johtamiseen, yleishallintoon, taloushallintoon, henkilöstöhallintoon sekä ICT- ja tietohallintoon liittyviä tietoaineistoja.

Tietopyynnössä tulee yksilöidä mitä asiakirjaa tietopyyntö koskee. Julkista asiakirjaa koskeva tietopyyntö voidaan laatia vapaamuotoisena ja lähettää esimerkiksi sähköpostilla, puhelimitse tai postitse. Tarvittaessa avustamme tiedon pyytäjää asiakirjan tai tiedon yksilöinnissä.

Salassa pidettävään asiakirjaan liittyvän tietopyynnön osalta asiakirjan pyytäjän tulee ilmoittaa tietojen käyttötarkoitus sekä pystyä todentamaan henkilöllisyytensä. Myös henkilötietoja luovutettaessa on varmistuttava pyytäjän henkilöllisyydestä.

Tieto julkisesta asiakirjasta annetaan mahdollisimman pian, viimeistään kahden viikon kuluessa. Mikäli asian käsittely vaatii erityistoimenpiteitä, käsittelyaika on neljä viikkoa. Asiakirjan tyypistä riippuen tiedot voidaan luovuttaa sähköisinä, paperisina tai asiakirjoihin voi tutustua paikan päällä. Paperitulosteista voidaan periä maksu.

Asiakirjan antamisesta päättää seutujohtaja. Jos pyydettyjä asiakirjoja ei voida luovuttaa, tietoja pyytäneelle annetaan perustelut sekä tieto siitä, että hän voi halutessaan saattaa tietopyyntönsä viranomaisen ratkaistavaksi.

Tietopyynnöt pyydetään toimittamaan
Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan kehittämiskeskus
Pulkkilantie 5
92600 Pulkkila
+358 (0)44 7692 500