Kuntayhtymän toiminta

Kuntayhtymän toiminta-ajatuksena on edistää Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan kilpailukykyä ja kehittymistä.

Tehtävät pähkinänkuoressa:

 • vastata seutukunnan aluekehitysohjelmien valmistelusta ja laadinnasta
 • käynnistää ja koordinoida seutukunnan kehittämistä koskevia hankkeita
 • kuntayhtymä voi jäsenkuntien ehdotuksesta ottaa hoidettavakseen myös
 • muita kuntalain mukaisesti kunnan toimialaan kuuluvia tehtäviä
 • tuottaa yritysten tarvitsemia neuvonta- ja asiantuntijapalveluja
 • edistää yrittäjyyttä neuvonnan, koulutuksen ja tiedotustoiminnan avulla
 • kehittää seutukunnan osaamista, markkinointia, kansainvälistymistä,verkottumista ja uuden teknologian hyväksikäyttöä
 • toimia seutukunnan edunvalvojana

Seutukunta tarjoaa yritystoiminnalle erinomaiset toimintaedellytykset:

 • osaavan ja ahkeran työvoiman
 • joustavat yritysten toimitilaratkaisut
 • keskeisen sijainnin Suomen keskipisteessä
 • tasokkaat neuvonta- ja konsultointipalvelut
 • koulutus- ja tuotekehityspalvelut
 • EU:n rakennerahasto- ja maaseutuohjelmien edut
 • merkittävät kansallisen aluepolitiikan edut

Vastaa elinkeinojen kehittämisestä seutukunnan alueella.
Kehittämisen osa-alueet ovat:

 • elinkeinostrategian suunnitteleminen
 • elinkeinostrategiaa toteuttavien kehittämishankkeiden käynnistäminen ja koordinointi
 • yritysten tarvitsemien neuvonta- ja asiantuntijapalveluiden tuottaminen
 • yrittäjyyden edistäminen koulutuksen avulla
 • kansainvälisen yhteistyön kehittäminen
 • seutukunnan edunvalvonta

Seudun kunnat

Seutuhallitus

Kuntayhtymän hallituksessa, josta käytetään nimeä seutuhallitus, on kahdeksan jäsentä ja heillä kullakin henkilökohtainen varajäsen, jotka kaikki valitaan kahden vuoden määräajaksi.

Seutukuntahallituksella on puheenjohtaja ja  varapuheenjohtaja, joiden toimikausi on kaksi vuotta. Kuntayhtymän hallitukseen valitaan Haapavedeltä ja Siikalatvasta kolme ja Pyhännältä kaksi varsinaista jäsentä ja heille varajäsenet.  Seutuhallituksen kokouksiin voidaan kutsua kuultavaksi asiantuntijoita ja sidosryhmien edustajia.

Seutuhallituksen tehtävät

 • vastaa kuntayhtymän taloudesta ja hallinnosta
 • edustaa kuntayhtymää siten kuin hallituksen johtosäännössä määrätään
 • valitsee kuntayhtymän johtavat virka- ja toimihenkilöt
 • määrää kuntayhtymän nimenkirjoittajat

Seutuhallituksen jäsenet 2017 – 2019

Anri Kolehmainen, puheenjohtaja

Matti Konola, varapuheenjohtaja

Ronald von Schulmann

Viljo Saukko

Pilvi Härmä

Eila Pihkakoski

Alpo Konola

Ira Toppinen

Seutuhallituksen kokouksissa esittelijänä ja sihteerinä toimii seutukuntajohtaja Hannu Saarinen.

Yhtymäkokous

 Yhtymäkokous

Yhtymäkokoukseen edustajat  valitaan kunnallisvaalikaudeksi.
Kuntayhtymän jäsenkunnista Haapavesi ja Siikalatva valitsevat yhtymäkokoukseen kolme jäsentä ja Pyhäntä kaksi jäsentä, joille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet. Kullakin jäsenellä on yhtymäkokouksessa äänimäärä, joka on jäsenkunnan väkiluku kokousta edeltävän vuoden viimeisenä päivänä jaettuna yhtymäkokousedustajien lukumäärällä.
Yhtymäkokouksen puheenjohtaja valitaan kokouskohtaisesti. Yhtymäkokouksiin kokouksiin voidaan kutsua kuultavaksi asiantuntijoita ja sidosryhmien edustajia.

Yhtymäkokouksen tehtävät

 • asettaa kuntayhtymän tavoitteet  sekä hyväksyy talousarvion ja toimintasuunnitelman
 • hyväksyy seutukunnan kehittämisohjelmat hankittuaan niistä jäsenkuntien lausunnot
 • valitsee hallituksen jäsenet ja määrää hallituksen puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa sekä kaksi hallituksen jäsentä ja heidän varajäsenensä valtuusto valitsee alueen yrittäjäyhdistysten esityksen perusteella
 • hyväksyy tarpeelliset johtosäännöt ja organisaatiorakenteen perusteet
 • hyväksyy tilinpäätöksen
 • myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille
 • asettaa tarkastuslautakunnan

Tarkastuslautakunta

Kuntayhtymän hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten yhtymäkokous valitsee  kolmejäsenisen  tarkastuslautakunnan ja heille varajäsenet. Yhtymäkokous valitsee tarkastuslautakunnan esityksestä kuntayhtymän hallintoa ja taloutta tarkastamaan yhden JHTT-tilintarkastajan/JHTT-yhteisön.

Tilintarkastajan toimikausi on kunnallisvaalikausi.